ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В
ИНТЕРНЕТ САЙТ www.onlinepromo.bg
 
С ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРСКАТА УЕБ АСОЦИАЦИЯ
 
I. ПРЕДМЕТ
Член 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между www.onlinepromo.bg наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги, наричана за краткост по-долу УСЛУГАТА, както и онлайн магазини, наричани за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
 
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Член 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: www.onlinepromo.bg
2. Седалище и адрес на управление: град Свиленград, област Хасково, община
Свиленград, бул. „България“ 56, ет. 1, офис 2
3. Данни за кореспонденция: contact@onlinepromo.bg

 
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Член 3. УСЛУГАТА, предоставяна от ДОСТАВЧИКА на ПОЛЗВАТЕЛЯ, представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на УСЛУГАТА са следните:
(1) В предоставянето на УСЛУГАТА участват три страни - ПОЛЗВАТЕЛЯ, ОНЛАЙН МАГАЗИНА и ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА
(2) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ актуална информация за обявените от  ОНЛАЙН МАГАЗИНА оферти за отстъпки и промоции на стоки и/или услуги.
(3) ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ плаща на ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА предварително определена комисионна за всяка успешна онлайн покупка на ПОЛЗВАТЕЛЯ. След като ДОСТАВЧИКЪТ НА УСЛУГАТА получи комисионната от ОНЛАЙН МАГАЗИНА той дава цялата или част от комисионната на ПОЛЗВАТЕЛЯ и това представлява техния кешбек. Към настоящия момент съответният кешбек може да бъде поискан и изплатен, когато неговата стойност стане равна или надхвърли сумата от 20 лв.

(4) Използването на УСЛУГАТА от страна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ е напълно безплатно.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира регистрирането и изплащането на кешбек при всяка една покупка на ПОЛЗВАТЕЛЯ поради възникнали технически причини при проследяването на тези покупки. Тези причини могат да бъдет свързани с технически пречки в устройството на ПОЛЗВАТЕЛЯ или технически проблеми при проследяващата технология на платформата, която ДОСТАВЧИКЪТ използва за това проследяване. ДОСТАВЧИКЪТ ще направи всички разумни усилия да осигури регистрирането и плащането на комисионна по липсваща транзакция, но не прави и не може да даде никаква гаранция в това отношение. В случай, че по някаква причина ДОСТАВЧИКЪТ не получи очакваната комисионна за транзакция, няма да бъде задължен да регистрира или плати съответния Кешбек.
Член 4. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват УСЛУГАТА, съгласно параметрите, обявени на страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет.
 
IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Член 5. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА БЕЗ възнаграждение. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща продуктите, които желае да закупи от третата страна – ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(2) Информация за различните параметри на УСЛУГАТА е достъпна на страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет.
Член 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща цената на УСЛУГАТА съобразно определеното от ОНЛАЙН МАГАЗИНА в страницата му в Интернет, когато УСЛУГАТА се предоставя възмездно.
(2) ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ потвърждава получаването на плащането чрез активиране на УСЛУГАТА и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път, a ДОСТАВЧИКЪТ отбелязва отстъпката от магазина в срок, определен от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Член 7. (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
(2) За да използва УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.
(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.
(4) С попълване на данните, избиране на опция "Съгласен съм с Условията на ползване” и избор на бутон “Регистрирай профил" или друго изявление в смисъл на съгласие, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 
(5) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената  от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
(6) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(7) В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ за ползване на УСЛУГАТА се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.
Член 8. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.onlinepromo.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯ на УСЛУГАТА съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. В случай, че УСЛУГАТА се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на УСЛУГАТА, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) В случай, че УСЛУГАТА се използва без извършване на регистрация от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от ПОЛЗВАТЕЛЯ. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на УСЛУГАТА от ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на преустановяване на използването й.
(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Член 9. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва УСЛУГАТА добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ПОЛЗВАТЕЛИ.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва УСЛУГАТА в противоречие с приложимото законодателство. По-специално ПОЛЗВАТЕЛЯТ на УСЛУГАТА се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа:
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
- да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- да уведомява незабавно Onlinepromo.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение;
- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Onlinepromo.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
Член 10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ осигурява самостоятелно оборудването за достъп до УСЛУГАТА и нейното управление.
Член 11. (1) С оглед повишаване качеството на УСЛУГАТА, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на УСЛУГАТА.
(2) В случаите по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен своевременно да възстанови предоставянето на УСЛУГАТА след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
Член 12. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявава на сайта си Политика за защита на личните данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с тази политика. Получателят се съгласява също, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.
Член 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на УСЛУГАТА, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената "Процедура за забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.onlinepromo.bg.
Член 14. Onlinepromo.bg не носи отговорност при възникване на следните случаи:
- за вреди, причинени от некоректно поведение на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, промотиращ чрез ДОСТАВЧИКА.
- за евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоки и/или услуги, закупени от потребителя чрез  ДОСТАВЧИКА, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, се окажат грешни или подвеждащи;
- за нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, промотиращ чрез ДОСТАВЧИКА;
- за вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
- за всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на УСЛУГАТА, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на www.onlinepromo.bg);
- ако потребителят си забрави акаунта, вписан на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
- за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.onlinepromo.bg, независещи от екипа на същия.


VI. Получаване на коминикация от OnlinePromo.bg
Регистрирайки се за членство в OnlinePromo.bg, вие имате опцията да се съгласите да получавате съобщения, които са свързани с Вашия акаунта (например, че сме добавили пари в профила Ви, че ви изплащаме пари и т.н.), както и периодични имейли за оферти, кампании и нови магазини, които са на разположение на членовете на OnlinePromo.bg. Ако се абонирате за нашите имейл известия по време на регистрация, то можете да се откажете от получаването на имейли, които не са свързани с профила, като: (i) посетите страницата на профила си и кликнете върху връзката Имейл известия или (ii) след връзката за прекратяване на абонамента в някой от имейлите, който получавате. Тъй като трябва да обменяме с Вас информация за Вашия профила, за да можем да обслужваме нашата услуга, не можете да отмените абонамента си от администратирвни имейли свързани с информация за профила Ви. Но бъдете сигурни, че не изпращаме ненужно имейл съобщения. Ако не желаете да чуете нищо от нас, дори и само да чуете, че сме Ви заредили Кешбек, то можете да затворите профила си, като се свържете с нас на contact@onlinepromo.bg

VI
I. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Член 15. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОЛЗВАТЕЛИ на УСЛУГАТА.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията за използване на УСЛУГАТА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ на УСЛУГАТА се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, които използват УСЛУГАТА без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.
 
VII
I. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Член 16. Договорът за предоставяне на УСЛУГАТА се прекратява: 
- с прекратяване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ за ползване на УСЛУГАТА;
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;. 
- в случаите по член 9, ал. 3 от тези общи условия;
 
Член 17. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 
 
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Член 18. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Член 19. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.  
Член 20. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Член 21. www.onlinepromo.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната такава на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Поверителността на Вашите лични данни е от изключителна важност за www.onlinepromo.bg. и поради тази причина променихме нашата  политика за поверителност като тя е съобразена с новия Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Може да се запознаете с тази политика тук - Политика за поверителност